ĐĂNG KÝ DỰ THI OET

Thí sinh OET tại Việt Nam có thể tham khảo thông tin về OET tại website www.oet.com

Tìm kiếm ngày thi sẵn sàng tại địa điểm của bạn, vui lòng xem tại đây https://oet.com/test/book-a-test