Phục vụ triểm tra đầu vào các ngành Y tế, Y Sinh & Sinh Hóa

  • Bổ sung kiến thức Lý, Hóa, Sinh vững vàng bằng Tiếng Anh.
  • Hỗ trợ các bạn trẻ có ước mơ du học các ngành Y tế tại các quốc gia trên thế giới.
  • Tham gia dự tuyển các ngành Y tế tại Đại học Y-Nha-Dược trường Debrecen – Hungary.